Меню сайта
Рубрики
АРМЕНИЯ [40]
- Республика Армения [611]
- Западная Армения [414]
- - Правовой пакет [1]
Правовой пакет Западной армении
- - Паспорт гражданина [5]
- Арцах [233]
- Амшен [28]
Амшен
- Джавахк [36]
- Нахичевань [3]
Армянская Церковь [193]
Армянский язык [12]
ДИАСПОРА [23]
- Российская община [138]
- Московская община [37]
- Европейские общины [37]
- Ближневосточная община [50]
- Американская община [26]
Геноцид [218]
Армянский вопрос [88]
- Ай Дат и АСАЛА [54]
- Фидаи и «Немезис» [16]
- Международные договора [9]
--- Московский договор [15]
Аналитика [161]
Политика [296]
Официоз [22]
- Партии [25]
Великая Победа [18]
Знаменитые армяне [67]
СМИ [49]
Мир [46]
Россия [153]
Европа [96]
США [91]
Ближний Восток [211]
Турция [352]
Азербайджан [247]
Грузия [87]
СНГ [71]
Азия и Африка [0]
Религия [108]
Энциклопедия [10]
Юриспруденция [12]
История [248]
Культура [99]
Литература [31]
Наука & образование [32]
- ИСН [17]
Происшествия [54]
Досуг [5]
- Женский клуб [58]
- Мужской клуб [8]
- Молодёжный клуб [2]
- Детский клуб [0]
- Клуб знакомств [6]
- Здоровье & спорт [68]
- Туризм [9]
- Традиции [30]
- Кулинария [5]
- Увлечения [3]
- Юмор [1]
- Музыка [20]
- Кино [19]
- TV [2]
Экономика [10]
- Банки & бизнес [14]
- Бизнес клуб [3]
- Работа & заработок [0]
Технологии [7]
Авто [3]
Справка [1]
Неопознанное [15]
ВИДЕО [302]
Видео сайта
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2013 » Июль » 31 » Кризис в ААЦ. Замечания по поводу "Коллективного письма группы верующих Армянской Апостольской Святой Церкви" из Канады
21:37
Кризис в ААЦ. Замечания по поводу "Коллективного письма группы верующих Армянской Апостольской Святой Церкви" из Канады

АРМИНФОЦЕНТР: Публикуем замечания по поводу "Коллективного письма группы верующих Армянской Апостольской Святой Церкви" из Канады о кризисе в ААЦ. 
ՔԱՆԻ ՄԸ Դիտողութիւններ`"Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ խումբ մը հաւատացեալներ”-ու անունով ստորագրուած հաւաքական նամակին վերաբերեալ
 Ծանօթացանք Ֆրանսայի Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ խումբ մը խիստ մտահոգ հաւատացեալներու կողմէ պատրաստուած Հաւաքական Նամակի բովանդա­կութեան հետ, որ հրատարակուած էր «Նոր Յառաջ» երկօրեայ թերթին մէջ, (Շաբաթ, Յուլիս 27, 2013 – թիւ 536): Հաւաքական սոյն նամակը տրամադրելի դարձած է նաեւ հա­մացանցային տարբերակով: Առ այս մեր դիտողութիւնները.
- Նախ պէտք է բարձր գնահատել քաղաքացիական քաջութիւն ցուցաբերող ֆրան­սահայ այս խումբ մը հաւատացեալներու նախաձեռնութիւնը: Ան երանի թէ ունե­նար զանգաուածային բնոյթ եւ վերածուէր նոյնիսկ բողոքի համազգային շարժումի մը` իր մէջ ներգրավելով ոչ միայն Սփիւռքը, այլ ի մասնաւորի նաեւ Հայաստանի բնակչութեան լայն շրջանակները:
- Վերոյիշեալ հաւաքական նամակը խմբագրող եւ ստորագրող ազնիւ մար­դիկ իրենց վերջին յոյսը դրած են Էջմիածնի Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդին վրայ անվերա­պահօրէն հա­ւատալով, որ ան "անաչառութեամբ կը քննէ կա­ցութիւնը եւ Թեմի պա­տասխանատուներուն հետ միասնաբար կը գտնէ յար­մարագոյն ձեւերը, որ­պէսզի իրաւունք, արդարութիւն, ճշմարտութիւն եւ հե­ղինակութիւններ վե­րականգնին”: Ի~նչ գեղեցիկ խօսքեր` իրական ըլլալու համար: Կործանարար միամտութիւն, չսելու համար ուղղակի ծանծաղամտու­թիւն մըն է կարծել, որ Էջմիածնի Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդը կրնայ հայ եկեղեցիին մէջ տիրող այսօրուան հոգեւոր սնան­կութեան եւ բարո­յական ճգնա­ժամին բերել դարման մը:
- Արդեօ՞ք գիտեն մեր հաւատացեալ ու միամիտ ֆրանսահայ քոյրերն ու եղբայրնե­րը, որ Էջմիածնի Գերագոյն Հո­գեւոր Խորհուրդի անդամները ընտրուած են ոչ թէ Ազգային-Եկեղեցական Ժողովէն, այլ ապօրինաբար նշանակուած են կաթողիկո­սին կողմէ:
- Գարեգին Բ. Էջմիածնի Գերագոյն Հո­գեւոր Խորհուրդի կազմը լեցուցած է իր հա­մախոհներով, իր ափէն լափող փառամոլ եպիսկոպոսներու վոհմակով, որոնց ճըն­շող մեծա­մասնութիւնը իրեն պէս եւ իրմէ ալ յոռի ԿԳԲ-ի գործակալներ են` ազնիւ մարդոց բարի զգացումները խեղադիւրելու եւ այլան­դակելու հմտութիւնը ունեցող վարպե­տորդիներ: Ա´յս է իրենց բուն առաքելու­թիւնը` եկեղեցին ծառայեցնել մութ ուժերու տրամադրութիւններուն եւ շա­հերուն:
- Գարեգին Բ., հոգեւոր տարազի տակ ծպտուած, կարկառուն մէկ ներկայացուցիչն է Հայաստանի յանցագործ (մաֆիոզ) շրջանակներու: Իր բիրտ եւ անիրաւ գործե­լաոճը ձախորդ աճպարա­րութիւն մըն է ծածկելու համար իր անտանելի գռեհկու­թիւնը, որ հանրութեան ակներեւ դարձաւ Իլիա Բ. Վրաստանի Կաթողիկո­սին հետ իր ուեցած հանդի­պումին առթիւ:
- Գարեգին Բ.ի Նորվան Սրբազանին ուղղած` "Այո, դու Մայր Աթոռի հետ գործ չու­նես այլեւս” արտայայտութիւնը ուղղակի կարգալուծման սպառնալիք է: Պէտք է յիշեցնել, որ Գարեգին Բ. "կարգալոյծ” հռչակած է, մեր ճշգրիտ հաշուարկով, 165 եկեղեցանաններ, բարձրաստիճան եպիսկոպոս­ներ, վարդապտներ, աբեղա­ներ, քահանայ հայրեր եւ սարկաւագներ: Ասոնցմէ ո´չ մէկուն պարագան ունեցած է "կար­գալուծուման” վճիռն արդարացնող կրօնական ծանրակշիռ պատճառ: Գա­րեգին Բ. այս հոգեւոր սպանդը իրականացուցած է միանգամայն առանձին, անիրաւ եւ իր քմահաճ "հայրապետական տնօրինում” կոչուած որոշումով: Ընդհա­կառակը, այն անփառու­նակ քահանան, Նիսի նախկին հոգեւոր հովիւ` Տ. Վաչէ Հայրապետ­եանը, որ ստոյգ պէտք է "կարգալոյծ” ըլլար, Նորվան Սրբազանի հրա­ժարական նամակին մէջ նշուած վկայութեան համաձայն, Գարեգին Բ. անոր սքեմը անամօթաբար համարած է իր անձին պատիւը:
- Իւրաքանչիւր հաստատութիւն, ցանկացած ընկերութիւն կամ կազմակերպութիւն, նոյնիսկ պետութիւններ` ունին համակարգ ընտրելու կամ նշանակու համար իրենց պատասխանատու նախա­գահը, առաջնորդը, ղեկավարը կամ տնօրէնը: Ձա­խոր­դութեան, չարաշահումի կամ վստահուած պաշտօնը չ’արդարացնելու պա­րագաներուն նոյն այդ կազմակերպութիւնները միաժամանակ ստեղծած են նաեւ համակարգ մը զրկելու համար իրենց նախա­գահը, առաջնորդը, ղեկավարը կամ տնօրէնը համապատաս­խան պաշտօնէն: Եզր կաթողիկոսէն եւ Յովհաննէս Ը. Կար­բեցիէն ետք, Գարեգին Բ. եղաւ ամենաանժողովրդական, չսիրուած եւ, հակա­ռակ իր շինարարական մեծա­միտ ճիգերուն, եկեղեցաքանդ կաթողիկոսը:
- Գարեգին Բ. "ընտրուած”, ներեցէք, ամերիկահայ իր հարճէն առատօրէն շռայլուած ընտրակաշառքներով գնուած է Ազգային-Եկե­ղեցական ժողովէն: Այսպէս կոչուած կաթողիկոսական իր "ընտրութիւնը” իրականացած է Ազգային Ժողովին մէջ պե­տական այրերու անարգ ոճիրին, անոնց թափած արեան անէծքին վրայ: Գարեգին Բ.ի կաթողիկոսանալը սկիզբէն արդէն պիղծ եւ անիծեալ եղելութիւն մըն էր:
- Հայց. Առաք. Ս. Եկեղեցւոյ Ազգային-Եկեղեցական Ժողովը, որ բացարձակ իրա­ւասութիւնը ունի ընտ­րելու կաթողիկոս մը, ունի նաեւ գերագոյն հեղինակութիւնը զայն գահընկեց ընե­լու:
- Կաթողիկոսի ծանր մեղանչումներու, յանցագործութիւններու եւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցիին սրբազան առաքելութիւնը վտանգելու առթիւ, ոեւէ հեղի­նակաւոր եպիսկոպոս մը կամ նոյնիսկ պատկառելի աշխարհական մը, այսպիսի անհրաժեշտութեան մը պարագային, իրաւասու է հրաւիրելու Ազգային-Եկեղեցա­կան ժողովը, որ կը կազմէ Հայ Եկեղեցւոյ բացարձակ կրօնական եւ իրաւական հեղինակութիւնը: Հայ եկեղեցւոյ պատմութիւնը այս մասին արձանագրած է անարարկելի քանի մը իրաւական նախադէպեր (jurisprudences):
- Սակայն Ազգային-Եկեղեցական Ժողովը, բառին բուն իմաստով, պէտք է ըլլայ ա­զատ, անաչառ, եւ զերծ ամէն տեսակ խեղաթիւրող ազդեցութիւններէ: Պետութիւնը պէտք չէ ճնշէ անոր, պէտք չէ պարտադրէ իր թեկնածուն, ինչպէս պատահեցաւ նա­խորդ երկու ժողովներուն առթիւ, այլ յարգէ պատգամաւոր­ներու ազգային-եկեկե­ցական եւ հոգեւոր առաքելութիւնը: Այս պարագային միայն կ’ապահովուի Ազգա­յին-Եկեղեցական Ժողովի "սրբագումար” ըլլալու հանգամանքը, այլապէս ան կը ծնանի վիժուածք մը, ինչպէս պատահեցաւ վերջինիս փաստով:
- Այսօր, աւելի քան երբեք, շատերու հայեացքը սեւեռած է Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա­թողիկոսի յուսալի հեղինակութեան վրայ: Ատենին, երբ Սահակ Բ. Խապայեան տարագիր դարձած էր Սիսի իր պատմական Աթոռէն, Գէորգ Ե. Սու­րէնեան չէր զլացած իր օրհնութիւնը շնորհելու անոր, որպէսզի Մեծի Տանն Կի­լիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը գոյատեւէ Լիբանանի Անթիլիաս աւանին մէջ, նաեւ ապագայի հեռանկարով` Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Ընդհանրական Հայրապետու­թեան ապահովութեան համար:
- Հիմա ժամանակն է, որ անպայման սահմանափակուի Գարեգին Բ.ի սնաձարձակ հեղինակութիւնը եւ, ի հարկին, ապահովուի անոր գահընկէցութիւնը, կանխար­գիլելու համար Հայ Եկեղեց­ւոյ դարաւոր կալուածէն ներս իրականացող հոգեւոր-բարոյական աւերը:
- Առկից ձեր ուշադրութեան կը յանձնենք արածարծուած նիւթին հետ առնչութիւն ունեցող նամակները:
Գանատայի Հայ Առաք. Ս. Եկեղեցւոյ խումբ մը հաւատացեալներ
Գանատա, 29, 07. 2013

Источник: "Armenien Yahoo Groups.de"

Категория: Армянская Церковь | Просмотров: 1852 | Добавил: admin | Теги: Россия Москва, Арарат, Карабах, кавказ, Армения Ереван, церковь, ААЦ католикос Франция, Диаспора Геноцид, ARMINFOCENTER, АрмИнфоЦентр | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS
Наш-RSS
Реклама

Безлимитная связь для студентов по тарифам вдвое дешевле рыночных
Тел. +7 903 250 47 25
ИА REGNUM - Армения
NEWS.am
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поиск по сайту
Видео
Календарь
Голосование
Самое читаемое
[09.05.2020]
75-летие ПОБЕДЫ. Вечная слава Героям! Рядовые герои Великой Победы
[22.02.2014]
Эксклюзивное интервью Председателя Парламента Западной Армении о Парламенте и задачах армянской диаспорой в вопросе международного признания
[11.07.2013]
Телеканал "Культура": «По следам тайны: Армянское нагорье. 12 тысяч лет назад»
[07.06.2013]
Декларация о формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении
[14.11.2012]
ТЕЛЕГОНИЯ: Информационная память о внебрачных сексуальных отношениях и любви. Видео.
[22.10.2012]
Истинное лицо современного ислама: Жестокая казнь за принятие христианства
[03.08.2012]
Вперед Армения! ...Лох Лава... - Առա՛ջ, Հայաստան... զում, զում, զում, զում...Լոխ լավա…или «Золотая» позиция олигархов
[25.07.2012]
Откуда родом Богородица – и за что убили Корюна Нагапетяна?
[17.07.2012]
Армения – Земля Ноя (видео)
[01.07.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «ТАИНСТВЕННЫЙ НАРОД АМАЛЕК – ВЕХИ ИСТОРИИ»
[16.06.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «АМЯНСКИЕ ПУШКАРИ В КАЗАНИ – Дела давно минувших дней»
[27.05.2012]
БРАВО!!! Вардапет (архимадрид) Комитас об армянском происхождении европейских наций и многих тайных страницах истории и мировой цивилизации
[24.04.2012]
ВИДЕО: Массовые акции, посвященные памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г. в Мец Салах
[24.04.2012]
ОБРАЩЕНИЕ участников митинга посвященного памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г.
[14.04.2012]
Обращение АРМИНФОЦЕНТРА к Президенту Армении и Католикосу всех армян по поводу антиармянских и антихристианских провокаций "Луйс Ашхар"
[21.01.2012]
Цитата из книги лауреата Нобелевской премии Шмуэля Йосефа Агнона «В сердцевине морей» об амалеках и армянах
[30.11.2011]
20 лет назад была учреждена Московская армянская община: Грустный экскурс в историю; Позорная роль Гегама Халатяна в стремлении ее разрушить
[24.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - "Амалек – колыбель цивилизации"
[23.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - Бог дает добро на убийство - Кто такие амаликитяне и какое они имеют отношение к армянам?
[24.06.2011]
ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ ЛЕВОНОВСКОЙ ОППОЗИЦИИ: Мартовские погромы 2008 года в Ереване фактически инициировала оппозиция (аудио, видео)
[16.06.2011]
Мысли в слух: 16 июня 2000 года состоялся Учредительный съезд САР
[16.06.2011]
Видео - Страница Истории Союза армян России. Учредительный съезд, 16 июня 2000г., гостиница "Президент-отель", г. Москва.
[31.05.2011]
Позор! Экономическая и политическая элиты Армении: Депутаты Парламента, руководители партий, олигархи (Фото, Имена, Фамилии и ПРОЗВИЩА)
[28.05.2011]
ПОЗОР! Даже турки не могли себе позволить сделать такое: Памятник генералу Андранику в Сочи снесли руководители местного Союза Армян России
[24.05.2011]
Иудейский Азербайджан, или Тайны истории. Записки бывшего жителя города Баку
[24.04.2011]
Заявление Президента АРМИНФОЦЕНТРА Армена Тер-Саркисяна об инициировании в Гаагском трибунале вопроса об осуждении геноцида армян
Наши партнеры
Национальный совет Западной Армении
АМШЕНКА
Ухт Арарати
Все права защищены © 2011 Сайт АрмИнфоЦентр - Главный информационный ресурс Армянской диаспоры.
При полном или частичном использовании материала ссылка (гиперссылка) на АрмИнфоЦентр обязательна, даже если мы ссылаемся на другие источники.
Мнение АрмИнфоЦентр может не совпадать с мнением авторов отдельных материалов.
АрмИнфоЦентр не несет ответственности за содержание рекламы.
Использование материалов АрмИнфоЦентр в коммерческих целях без письменного разрешения АрмИнфоЦентр не допускается
Конструктор сайтов - uCoz